Pro základní funkčnost, zpříjemnění používání webu a analytické účely využíváme soubory cookies.

Odmítnout vše můžete zde.

       

 

 

 

logo výrobce Amadeus
logo výrobce Domestav
logo výrobce Bernkop
logo výrobce Drewmax
logo výrobce Geuther
logo výrobce Halmar
logo výrobce Hauck
logo výrobce Jitro
logo výrobce Mayer
logo výrobce MollVŠE O NÁKUPU » Reklamační řád
Reklamační řád

I. OBECNÉ PODMÍNKY

Povinnost kupujícího

Kupující, který není spotřebitelem, je ve vlastním zájmu povinen bezprostředně, nejpozději však do dvou dnů po dodání zboží, jej prohlédnout a bez zbytečných odkladů informovat prodejce o případných zjištěných závadách způsobených při přepravě zboží.

Kontaktní osobou při řešení reklamací je Metoděj Nevídal, tel.: +420 603 210 947, e-mail: obchod@rostoucinabytek.eu. Kupující, který je spotřebitelem, by ve vlastním zájmu měl učinit obdobné kroky při převzetí věci jako kupující, který spotřebitelem není. Předejde tak případným nepříjemnostem při reklamaci z důvodu poškození zboží při přepravě.

Oprávněnou reklamaci je možné podat e-mailem na adresu obchod@rostoucinabytek.eu nebo doporučeným dopisem na adresu provozovny: ROSTOUCÍ NÁBYTEK.eu, Pod Šternberkem 306, 763 02 Zlín - Louky.

Kupující je povinen uvést:

a)      číslo objednávky, které je zasíláno společně s potvrzením objednávky na e-mail kupujícího

b)      co nejvýstižnější popis závad a jejich projevů

c)      prokázat uzavření kupní smlouvy prostřednictvím faktury či dodacího listu.

d)      pokud má možnost přiložit fotografie poškození (snazší posouzení bez nutnosti dodání zboží)

Povinnost prodávajícího

Posouzení reklamace a případné odstranění vady bude prodávajícím vyřízeno bez zbytečných odkladů, a to nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace. Prodávající o výsledku posouzení a způsobu vyřízení reklamace vyrozumí kupujícího písemně e-mailem, pokud se strany nedohodnou jinak.

Reklamace v případě doručené poškozené zásilky dopravcem

Česká pošta

Kupující je povinen při převzetí zásilku prohlédnout a při viditelném poškození obalu zásilku nepřevzít. O této skutečnosti kupující neprodleně informuje prodávajícího telefonicky na čísle: +420 603 210 947 nebo e-mailem na adrese: obchod@rostoucinabytek.eu.

Nejsou-li poškození nebo částečná ztráta obsahu zásilky při jejím předání a převzetí kupujícím zjevné, je kupující povinen neprodleně uplatnit reklamaci na kterékoliv pobočce České pošty ve lhůtě do 2 pracovních dnů od převzetí předložením zásilky ve stavu, v jakém byla dodána. Je důležité zachovat zásilku v původním stavu včetně obalů a výplní. Podanou reklamaci na pobočce České pošty kupující také oznámí telefonicky nebo e-mailem prodávajícímu.

Přepravní společnost DPD

Kupující je povinen při převzetí zásilku prohlédnout a při viditelném poškození obalu zásilku nepřevzít. O rozsahu poškození nebo částečné ztrátě obsahu zásilky musí být ihned kupujícím sepsán zápis o škodě, a to na formuláři, který má přepravce vždy k dispozici. Poté o této skutečnosti kupující neprodleně informuje prodávajícího telefonicky na čísle: +420 603 210 947 nebo e-mailem na adrese: obchod@rostoucinabytek.eu.

Nejsou-li poškození nebo částečná ztráta obsahu zásilky při jejím předání a převzetí kupujícím zjevné, je kupující povinen neprodleně oznámit prodávájícímu telefonicky nebo e-mailem vznik škody, nejpozději do 2 pracovních dnů od převzetí zásilky.

Přepravní společnost TOPTRANS

Kupující je povinen při převzetí zásilku prohlédnout a při viditelném poškození obalu zásilku dle vlastního uvážení a rozsahu tohoto poškození převzít nebo odmítnout. O rozsahu poškození nebo částečné ztrátě obsahu zásilky musí být ihned kupujícím sepsán zápis o škodě, a to na formuláři, který má přepravce vždy k dispozici. Poté o této skutečnosti kupující neprodleně informuje prodávajícího telefonicky na čísle: +420 603 210 947 nebo e-mailem na adrese: obchod@rostoucinabytek.eu.

Nejsou-li poškození nebo částečná ztráta obsahu zásilky při jejím předání a převzetí kupujícím zjevné, je kupující povinen neprodleně oznámit prodávájícímu telefonicky nebo e-mailem vznik škody, nejpozději do 2 pracovních dnů od převzetí zásilky.

II. ROZPOR S KUPNÍ SMLOUVOU

V případě, že zboží při převzetí kupujícím není ve shodě s kupní smlouvou (dále jen "rozpor s kupní smlouvou"), má kupující právo na to, aby prodávající bezplatně a bez zbytečného odkladu věc uvedl do stavu odpovídajícího kupní smlouvě, a to podle požadavku kupujícího buď výměnou zboží, nebo její opravou; není-li takový postup možný, může kupující požadovat přiměřenou slevu z ceny zboží nebo od smlouvy odstoupit. To neplatí, pokud kupující před převzetím zboží o rozporu s kupní smlouvou věděl nebo rozpor s kupní smlouvou sám způsobil. Rozpor s kupní smlouvou, který se projeví během šesti měsíců ode dne převzetí zboží, se považuje za rozpor existující již při jejím převzetí, pokud to neodporuje povaze zboží nebo pokud se neprokáže opak.

III. ZÁRUČNÍ PODMÍNKY

Uplatnění reklamace v záruční lhůtě

Všeobecná ustanovení

Tento reklamační řád se vztahuje na zboží, u kterého byla reklamace uplatněna v záruční době.

Ke každému zboží je přikládána faktura, která slouží i jako záruční list. Převzetím zboží se rozumí okamžik, kdy zboží přebírá kupující od dopravce.

Záruční podmínky

1) Délka záruky je 24 měsíců, pokud není uvedena doba delší, a začíná se počítat ode dne převzetí zboží kupujícím. Záruka se prodlužuje o dobu, po kterou byl výrobek v záruční opravě. Dojde-li k výměně, začne běžet záruční doba znovu od převzetí nové věci.

2) Kupující doručí reklamované zboží přepravní službou na adresu prodávajícího. V případě oprávněné reklamace hradí skutečně vynaložené náklady na dopravu prodávající.

3) Jakmile bude reklamace vyřízena, tak prodávající bez zbytečného odkladu doručí zboží přepravní službou na adresu kupujícího. Kupující se také může dotázat na aktuální stav reklamace buď telefonicky, nebo e-mailem.

4) Nárok na uplatnění záruky nelze uplatnit v těchto případech:

- neodbornou instalací, zacházením či obsluhou nebo použitím
- poškozením zboží živly
- poškozením zboží nadměrným zatěžováním nebo používáním, jež je v rozporu s účelem zakoupeného zboží a návodem k použití
- poškozením zboží při přepravě

5) Prodávající může po dohodě s kupujícím nahradit vadné a případně neopravitelné zboží jiným zbožím se stejnými parametry.

Práva plynoucí ze záruky

Spotřebitel při uplatnění záruky má:

- jde-li o vadu odstranitelnou, právo na bezplatné, řádné a včasné odstranění vady, právo na výměnu vadného zboží nebo vadné součásti, není-li to vzhledem k povaze vady neúměrné, a není-li takový postup možný, právo na přiměřenou slevu z kupní ceny nebo odstoupit od kupní smlouvy
- jde-li o vadu neodstranitelnou bránící řádnému užívání zboží, právo na výměnu vadného zboží nebo odstoupit od kupní smlouvy
- jde-li o vady odstranitelné vyskytující se ve větším počtu nebo opakovaně a bránící řádnému užívání zboží, právo na výměnu vadného zboží nebo odstoupit od kupní smlouvy
- jde-li o jiné vady neodstranitelné a nepožaduje-li výměnu věci, právo na přiměřenou slevu z kupní ceny nebo odstoupit od kupní smlouvy

Závěrečná ustanovení

Tento reklamační řád nabývá účinnosti 7. 1. 2021.

Změny reklamačního řádu jsou vyhrazeny.